Dyrene skal afgræsse området og derved bliver de naturplejere. Arkivfoto
Livet her

Plan for klitnatur ved Grenen

200 hektar stort naturareal skal indhegnes og afgræsset som led i naturplejen, hvis lodsejerne er med på den

07. februar 2021 kl. 13:00

KOMMUNEN: På Grenen mellem Batterivej og Buttervej i Skagen ligger et over 200 ha stort naturareal, som indeholder nogle af det fineste klitnatur i Danmark.

Størstedelen af arealet er fredet og ligger samtidig indenfor Natura2000 område.

Kommunen er derfor forpligtet til at holde klitlandskabet lysåbent, sikre en god naturtilstand og forbedre levevilkår for vilde dyr og planter.

Den bedste måde at opfylde disse krav på er, at sikre en natur i balance. Det vil sige, at arealet er fri for invasive plante- og dyrearter, har en naturlig hydrologi og har store græssende dyr, der kan holde opvækst af træer, buske og græsser nede m.v. En natur i balance vil kunne passe sig selv, uden særlig indgriben fra vores side.

Den vil være rig på både fugle, insekter, bier, sommerfugle, og mindre pattedyr.

I løbet af 2019 blev størstedelen af arealet ryddet for nåletræer, således at det karakteristiske rimmer-dobber landskab blev synligt og mere fremkommeligt.

Bekæmpelse af invasive plantearter som hybenroser og gyvel er godt i gang.

Der er indgået et samarbejde med den lokale jagtforening om bekæmpelse af den invasive mårhund ved hjælp af fælde og vildtkamera.

Nu mangler kun indførelsen af store græssende dyr.

Det ventes at ske efter man har hegnet et 190 hektar stort område ind.

En del af stisystemet ”Skagensporet” er hegnet fra, det samme gælder arealet, der benyttes til modelflyvebane.

Med en stor hegning vil området stadig fremstå som et storslået og åbent klitlandskab i modsætning til flere små indhegninger.

For at optimere biodiversitet bør der indsættes helårsgræsning med kreaturer af racen Galloway og evt. heste om

vinteren med forholdsvis få dyr.

Offentligheden kan færdes frit i hegnet, og der vil blive sat låger i alle de relevante steder.

Offentlighedens adgang bliver således sikret med afgræsning af arealet, idet arealet ellers ville vokse tilbage i den tidligere tilstand og blive dækket af træer og krat. Jagt vil også kunne foregå som hidtil.

Kommunen ejer ca. halvdelen af arealet. Resten ejes af private lodsejere.

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der indgås frivillige aftaler med samtlige lodsejere inden for projektarealet.

Det vil ikke være muligt at frahegne enkelte matrikler og samtidigt opnå de fordele, der er, ved at etablere et stort hegn omkring det samlede areal.

Projektforslaget blev fremlagt for Grønt Råd i november og gav anledning til en række

bemærkninger - særligt om adgangsforhold. Offentlighedens adgang til arealet skal

prioriteres højt, og hegnet skal holde dyr inde – ikke holde mennesker ude. Læsø

Kommune og Naturstyrelsen tilkendegav gode erfaringer med store indhegninger, der har

givet megen debat før etablering og positiv respons efterfølgende.

Jægerforbundet bemærkede, at store indhegninger er langt at foretrække frem for små

indhegninger.

Teknisk Udvalg vil træffe endelig beslutning om projektet, når der har været drøftelser med de lokale lodsejere.

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu