Anlægget med beplantningsbælte og faunapassage set fra Hvilshøjvej. Visualiseringen er vejledende. Illustration: Kirt x Thomasen for European Energy
Livet her

Kan lave strøm til mere end 50.000 husstande: Ønske om stor klimapark nær Brønderslev

European Energy ansøger om at lave Danmarks største kombinerede solcelle- og klimapark ved Hvilshøj

15. maj 2022 kl. 11:52

Danmarks største kombinerede solcelle- og klimapark kommer måske til at ligge langs Ryå ved Hvilshøj lige syd for Øster Brønderslev.

I hvert fald hvis kommunen vælger at imødekomme en ansøgning fra European Energy.

- Området her giver en helt unik mulighed for at kombinere grøn energiproduktion med et klimaprojekt, hvor vi også kan reducere CO2-udledning ved at tage lavbundsjorder ud af landbrugsdrift, fortæller Claus Nørbjerg Søndergaard, der er projektleder hos European Energy.

Det samlede projektområde udgør cirka 368 hektar, og samtlige 368 hektar tænkes omlagt fra traditionel landbrugsdrift.

- 324 hektar forventes anvendt til solcelleanlæg, heraf er cirka 4 hektar noteret som beskyttet natur, som naturligvis respekteres, lyder det i ansøgningen.

De sidste hektar vil man gerne omdanne til ny natur med adgang for offentligheden. Det naturområde skal ligge i tilknytning til Ryå.

Her påtænker man blandt andet at lave en stiforbindelse fra Hvilshøj, langs Skarvadvej og igennem naturområdet ved Ryå. Indenfor området påtænkes frugttræer, bænke og udsigtstårn opført.

Strøm til 50.000-60.000

Med projektet kan der opstilles solcellemoduler med en anslået effekt på mellem 240-300 MW.

Det betyder, at anlægget vil kunne levere strøm til 50.000-60.000 husstande - udregnet ved et gennemsnitligt elforbrug på 5.000 kWh per husstand.

Anlæg med beplantningsbælte og nyt naturområde set fra Ryå ved Skarvadvej. Naturområderet udlægges i en bræmme på 150 meter fra Ryå. Naturområdet udlægges i vedvarende græs og der etableres sti i grus, bænke og kvasbunker til fordel for mindre dyreliv. Visualiseringen er vejledende. Illustration: Kirt x Thomasen for European Energy

Baggrunden for planen om landets største solcelle- og klimapark skal findes i Brønderslev Kommunes ”Temaplan for energianlæg i det åbne land”. Det er en plan for større energianlæg i det åbne land, som der skal planlægges for de kommende fire år.

Brønderslev Kommune modtog således en masse ansøgninger sidste år, og nu skal temaplanen politisk behandles, og ventes vedtaget i efteråret. Naturligvis efter en offentlig høring.

Sidst i april havde European Energy dog selv indkaldt til borgermøde.

- Vi vil gerne en meget tidlig inddragelse af naboer, så det var et frivilligt informationsmøde, hvor vi fortalte om perspektiverne i projektet, og selvfølgelig svarede på spørgsmål fra de fremmødte, siger Claus Nørbjerg Søndergaard.

Omkring 35 lokale dukkede op, og de kom med både lidt skepsis og nysgerrighed.

- Det var et godt møde med en masse gode spørgsmål og idéer. Vi var omkring en del, lige fra hvor hurtigt nye læhegn vokser op, om der er støj fra et solcelleanlæg til om det har betydning for ejendomsværdien. Så var der megen nysgerrighed omkring tankerne med at lave et naturområde og konstruktive forslag til stiforbindelserne, refererer Claus Nørbjerg Søndergaard og supplerer:

- Hvis kommunen ender med at godkende vores ansøgning, så tænker vi at nedsætte en lokal arbejdsgruppe. For der var megen nysgerrighed om at gøre området langs Ryå tilgængeligt.

Planen er nemlig at lave en frizone på 150 meter fra Ryå i syd til anlægget i nord.

Anlæg med udvidet beplantningsbælte, ny stiforbindelse og frugttræer mod Skarvadvej. Visualiseringen er vejledende. Illustration: Kirt x Thomasen for European Energy

- Frizonen udgør omkring 44 hektar og vil blive friholdt for tekniske anlæg. Ved at friholde åbeskyttelseslinjen for anlæg sikres åens funktion som værdifuldt landskabselement, lyder det i ansøgningen, som også foreslår at anlægge trampesti langs Ryå og projektområdets østlige afgrænsning.

Men hvordan kommer det så til at påvirke landskabet?

- Det er vores vurdering, at solcelleanlægget ikke vil påvirke borgernes oplevelse af landskabet omkring Ryå væsentligt. Landskabsområdet er tyndt befolket, og der findes ingen naboer indenfor 200 meter af projektområdet, hvilket er unikt for et projektområde af denne størrelse. Den dominerende struktur i området med lange, parallelle hegn, typisk i nord-sydgående retning , gør, at landskabsrummet er brudt, og der er begrænset indkig fra omkringliggende boliger og veje. Solcelleanlægget refleksbehandles i øvrigt for at undgå refleksioner, skriver European Energy i sin ansøgning.

Som nævnt skal ansøgningen her, og de andre som er kommet ind i forbindelse med ”Temaplan for energianlæg i det åbne land”, først politisk behandles, derefter i offentlig høring og så endelig vedtages i efteråret.

- Vi håber selvfølgelig at man godkender vores projekt. Vi har også afholdt et forhåndsmøde med Danmarks Naturfredningsforening Brønderslev, for at få dem tidligt på banen, og de anbefaler også projektet - betinget af nogle konkrete forslag, som vi er indstillet på at imødekomme. Så vi synes, at projektet rummer en god mulighed for at skabe et multifunktionelt landskab, hvor rekreative interesser, klimaindsats, grøn energi, naturbeskyttelse og landbrugsinteresser går hånd i hånd, runder Claus Nørbjerg Søndergaard af.

Andre læser også

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu