Det omstridte område er i dag landbrugsjord og ligger tæt ved klitterne langs Kattegatkysten. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen
Livet her

Traner blokerer for nye sommerhuse

Klagenævn ophæver plan for omplacering af sommerhusområder, og det er usikkert om kommunen får en ny chance

23. januar 2022 kl. 16:58

HULSIG: En bestand af traner på Hulsig Hede kan føre til, at Frederikshavn Kommune helt må droppe planer om udlæg af et nyt sommerhusområde ved Kæruldvej i Hulsig syd for Skagen.

Oprindelig var der tale om 80-90 grunde på et areal på 12,4 ha, men det er siden barberet ned til 35 store grunde, fordi der skal være plads til sivedræn.

Indenrigs- og Boligministeriet har tidligere givet en betinget godkendelse af planerne.

Men nu har Planklagenævnet givet sommerhusejere i foreningen Starholm Ejerlaug medhold i dele af en klage over, at kommunen ikke har foretaget en grundigere undersøgelse af de miljømæssige konsekvenser.

Grafik:

Foreningen anførte bl a., at traner fra den nærliggende Hulsig Hede fouragerer på markerne, som påtænkes udlagt til sommerhusgrunde.

Hulsig Hede er et beskyttet Natura 2000 område og en del af et fuglebeskyttelsesområde.

Planklagenævnet vurderer, at kommunen ikke ved sin miljøscreening i tilstrækkeligt omfang har belyst konsekvenserne for tranebestanden, når marker bliver til sommerhusgrunde.

Planklagenævnet ophæver på den baggrund Frederikshavn Kommunes afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af udlægget af nyt sommerhusområde. Samtidig ophæver nævnet kommunens planstrategi fra 2019 for udlæg af nye sommerhusområder.

En del af planprocessen skal altså gå om.

Lisbeth Sanvig Knudsen, der er næstformand for Starhom Ejerlaug, er tilfreds med, at nævnet har givet klagerne medhold.

- Nu afventer vi, hvad kommunen foretager sig.

Flere arter skal vurderes

Planklagenævnet fastslår, at kommunen - før den evt. vedtager en ny udviklingsstrategi om omlægning sommerhusområder - skal vurdere, om det vil være muligt for bestanden af traner at finde andre steder at fouragere i nærheden.

Samme vurdering skal ske for andre truede fuglearter i området som natravn og hedelærke

Kommunen skal eventuelt lave en konsekvensvurdering og en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Klagerne har også peget på, at der er markfirben i området, og Planklagenævnet pålægger kommunen at overveje, om omlægning af marker til sommerhusområde kan medføre ødelæggelse af yngleområder for arten.

Endvidere skal kommunen vurdere, om ny sommerhusbebyggelse har betydning for trækfugle.

Uvist om der bliver ny mulighed

Selv om en miljøvurdering en gang i fremtiden konkluderer, at hverken fugle eller firben bliver mere truede ved byggeri af sommerhuse ved Kæruldvej, så er det alligevel usikkert, om kommunen igen får mulighed for at udlægge området til sommerhuse.

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at udlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Marken ved Kæruldvej, der ejes af entreprenør Sv. Aage Christianden, Gårdbogård, er kommet i spil som følge af en politisk beslutning under Løkke-regeringen om at tillade op til 6000 nye sommerhuse nær kyster i hele landet mod, at kommunerne sløjfer næsten lige så mange udlagte, men ubebyggede grunde.

Området ved Kæruldvej i Hulsig er et af mange, som Indenrigs- og Boligministeriet oplistede i forslag til nyt landsplandirektiv i 2021 om omplacering af sommerhusområder nær kysten.

Men udpegning af netop Hulsig-området var betinget af, at Planklagenævnets afgørelse i klagesagen sluttede med, at kommunens planlægning for området blev opretholdt.

Da den betingelse ikke er opfyldt, er området ude af betragtning i denne runde.

- Hvis det skal med igen, forudsætter det, at kommunen søger påny, oplyser Bolig og Planstyrelsen.

Men om der bliver en mulighed for det er uvist,

- Der er efter planloven fortsat mulighed for at udlægge og omplacere flere sommerhusgrunde, men det er en politisk beslutning om der skal være en ny ansøgningsrunde, oplyser Bolig og Planstyrelsen.

Andre læser også

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu